Những cột mốc quan trọng

 • Tháng 3, 2017: Pencil Philosophy – Triết học Bút chì được Trần Việt Long và Đặng Hữu Đạt, hai cựu sinh viên ĐH Stanford và ĐH Columbia (Hoa Kỳ) thành lập.
 • Tháng 8, 2017: Lớp học đầu tiên của Pencil Philosophy 2017 chính thức bắt đầu với 20 học viên trong tổng số 110+ đơn đăng ký. Ban tổ chức Pencil Philosophy 2017 gồm có ba thành viên và một khách mời.
 • Tháng 5, 2018: Pencil Philosophy 2018 mở đơn đăng ký và nhận về 120+ đơn đăng ký. Ban tổ chức Pencil Philosophy 2018 bao gồm bốn thành viên và ba khách mời.
 • Tháng 8, 2018: 24 học viên tham gia lớp học đầu tiên của Pencil Philosophy 2018.
 • Tháng 2, 2019: Pencil Philosophy 2019 bắt đầu tuyển thành viên Ban tổ chức.
 • Tháng 5, 2019: Pencil Philosophy 2019 mở đơn đăng ký học viên và nhận về 1300+ đơn đăng ký.
 • Tháng 7, 2019: 32 học viên tham gia lớp học đầu tiên của Pencil Philosophy 20219.
 • Tháng 11, 2019: Pencil Philosophy 2020 bắt đầu tuyển Co-Presidents tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.
 • Tháng 4, 2020: Pencil Philosophy 2020 bắt đầu tuyển học viên tại Lớp học hè ở Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.
 • Tháng 7-8, 2020: Pencil Philosophy 2020 chính thức bắt đầu tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.
 • Tháng 10, 2020: Pencil Philosophy 2021 bắt đầu tuyển Co-Presidents tại Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh.
 • Tháng 5, 2021: Pencil Philosophy 2021 bắt đầu tuyển học viên tại Lớp học hè ở Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.
 • Tháng 5, 2022: Pencil Philosophy 2022 bắt đầu tuyển học viên trên khắp cả nước Việt Nam.