Nguyễn Lê Phương Trâm

President Pencil Philosophy

Sinh viên trường đại học kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh nghiệm/Thành tích

  • Đồng sáng lập và Cựu trưởng ban Nội dung CLB Tâm lý học InSOL